Event Calendar

Loading Events

דיון בועדת המשנה לקידום תעשיית ההייי-טק (בראשות ח”כ ליברמן)

Jun. 18, 2024

הדיון יתקיים בנושאים הבאים:

  1. מצב ההיי טק בישראל מאז פרוץ המלחמה – ד”וח רשות החדשנות
    2. חסמים בהשקעות של גופים מוסדיים בסטרטאפים ישראלים
Skip to content